Get Adobe Flash player
 • बातम्या 
 • RGPSA जिल्हा पेसा समन्वयक कंत्राटी पदाची अंतिम निवड यादी  
 • माहे जाने. ते मे 2017 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणूकीचा कार्यक्रम  
 • आरोग्य विभाग - वैद्यकिय अधिकारी भरती जाहिरात 2016  
 • जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा गट समन्वयक पद भरती त्रुटींची पुर्तता  
 • मावळ तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षकांचे वरिष्ठ वेतनश्रेणी आदेश.  
 • कंत्राटी जिल्हा पेसा समन्वयक पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी  
 • ग्रामपंचायत अनुदान वाटप आदेश  
 • सामान्य प्रशासन विभागा - जेष्ठतासूची 2016  
 • DRDA गट समन्वयक पद भरती  
 • DRDA Advertise 2016  
 • RGPSA Advertise 2016  
 • पंचायत समिती प्रारुप प्रभाग रचना  
 • जिल्हा परिषद प्रारुप प्रभाग रचना  
 • आरोग्य विभाग - जाहिर नोटीस  
 • जिल्हा परिषद गटांचे आरक्षण 2017  
 • जिल्हा परिषद गटांचे सोडत आरक्षण कार्यक्रम  
 • DRDA Advertise 2016  
 • पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षाकडील उपविभागीय स्तरावरील कंत्राटी पध्दतीने भरणेकामी पात्र असलेल्या उमेदवारांची यादी.  
 • आंबेगाव तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षकांचे वरिष्ठ वेतनश्रेणी आदेश.  
 • पुरंदर तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षकांचे वरिष्ठ वेतनश्रेणी आदेश.  
 • जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा विभाग – ई-निविदा सूचना (ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता, हे मनुष्यबळ बाह्य यंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून घेणेबाबत).  
 • विस्तार अधिकारी (शिक्षण) श्रेणी-2 व श्रेणी -3 यांचे दि. 01/01/2015 ची अंतिम व दि.01/01/2016 ची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी.  
 • ध्वनी प्रदुषण नियंत्रणाकरिता प्राधिकृत केलेल्या पोलीस अधिकारी यांची माहिती.  
 • आरोग्य विभाग - राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतिम निवड यादी.  
 • समाजकल्याण विभाग - विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता शिष्यवृत्तीची देयक सादर करणेबाबत.  
 • आरोग्य विभाग - भरती जाहिरात 2016  
 • आरोग्य विभाग - राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मुलाखती करीता पात्र उमेदवारांची यादी  
 • आरोग्य विभाग - राष्ट्रीय आरोग्य अभियान Skill Assessment Protocol चाचणी गुणवत्ता यादी  
 • शिक्षण विभाग - पदविधर शिक्षक अदिवासी (सोशल सायन्स) अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2016  
 • शिक्षण विभाग - पदविधर शिक्षक बिगर अदिवासी (सोशल सायन्स) अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2016  
 • शिक्षण विभाग - पदविधर शिक्षक अदिवासी (गणित व विज्ञान) अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2016  
 • शिक्षण विभाग - पदविधर शिक्षक बिगर अदिवासी (गणित व विज्ञान) अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2016  
 • शिक्षण विभाग - पदविधर शिक्षक अदिवासी (भाषा) अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2016  
 • शिक्षण विभाग - पदविधर शिक्षक बिगर अदिवासी (भाषा) अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2016  
 • शिक्षण विभाग - पदविधर शिक्षक अदिवासी (विनंती) अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2016  
 • शिक्षण विभाग - पदविधर शिक्षक बिगर अदिवासी (विनंती) अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2016  
 • शिक्षण विभाग - मुख्यध्यापक अदिवासी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2016  
 • शिक्षण विभाग - मुख्यध्यापक बिगर अदिवासी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2016  
 • शिक्षण विभाग - केंइ्र प्रमुख (विनंती) अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2016  
 • शिक्षण विभाग - केंइ्र प्रमुख अदिवासी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2016  
 • शिक्षण विभाग - केंइ्र प्रमुख बिगर अदिवासी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2016  
 • शिक्षण विभाग - उपशिक्षक अदिवासी (विनंती) अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2016  
 • शिक्षण विभाग - उपशिक्षक बिगर अदिवासी (विनंती) अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2016  
 • शिक्षण विभाग - उपशिक्षक बिगर अदिवासी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2016  
 • शिक्षण विभाग - उपशिक्षक अदिवासी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2016  
 • शिक्षण विभाग - विस्तार अधिकारी (शिक्षण) अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2016  
 • शिक्षण विभाग - उपशिक्षक (आपसी बदली) तातपुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2016  
 • शिक्षण विभाग - पदविधर शिक्षक (आपसी बदली) तातपुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2016  
 • शिक्षण विभाग - पदविधर शिक्षक (विनंती बदली) अदिवासी तातपुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2016 
 • शिक्षण विभाग - पदविधर शिक्षक (विनंती बदली) बिगर अदिवासी तातपुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2016 
 • शिक्षण विभाग - उपशिक्षक (विनंती बदली) अदिवासी तातपुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2016 
 • शिक्षण विभाग - उपशिक्षक (विनंती बदली) बिगर अदिवासी तातपुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2016 
 • शिक्षण विभाग - मुख्यध्यापक तातपुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2016 
 • शिक्षण विभाग - केंद्र प्रमुख तातपुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2016 
 • शिक्षण विभाग - बिगर अदिवासी क्षेत्रातील पदविधर (सोशल सायंस) शिक्षकांची तातपुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2016 
 • शिक्षण विभाग - अदिवासी क्षेत्रातील पदविधर (सोशल सायंस) शिक्षकांची तातपुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2016 
 • शिक्षण विभाग - बिगर अदिवासी क्षेत्रातील पदविधर (गणित/विज्ञान) शिक्षकांची तातपुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2016 
 • शिक्षण विभाग - अदिवासी क्षेत्रातील पदविधर (गणित/विज्ञान) शिक्षकांची तातपुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2016 
 • शिक्षण विभाग - अदिवासी क्षेत्रातील पदविधर (भाषा) शिक्षकांची तातपुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2016 
 • शिक्षण विभाग - बिगर अदिवासी क्षेत्रातील पदविधर (भाषा) शिक्षकांची तातपुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2016 
 • शिक्षण विभाग - अदिवासी क्षेत्रातील उपशिक्षकांची तातपुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2016 
 • शिक्षण विभाग - बिगर अदिवासी क्षेत्रातील उपशिक्षकांची तातपुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2016 
 • पंचायत विभाग - अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2016  
 • आरोग्य विभाग - अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2016  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2016  
 • बांधकाम उत्तर विभाग - अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2016  
 • शिक्षण विभाग - मुख्याध्यापक अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2016  
 • शिक्षण विभाग - केंद्र प्रमुख अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2016  
 • महिला व बाल कल्याण विभाग - अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • आरोग्य विभाग - तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • कृषि विभाग - तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • महिला व बाल कल्याण विभाग - तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • वित्त विभाग - तात्पुरती वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी  
 • बांधकाम विभाग - कनिष्ठ अभियंता व स्थापत्य अभियंत्रिकी सहाय्यक बदल्या माहिती 
 • महिला व बाल कल्याण विभाग - पदनामामध्ये बदल करण्यात आलेबाबत.  
 • कृषि विभाग - विस्तार अधिकारी कृषि अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • कृषि विभाग - कृषि अधिकारी अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - वाहनचालक तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी  
 • बांधकाम उत्तर विभाग - कनिष्ठ अभियांत्रिकी अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • बांधकाम उत्तर विभाग - मिस्त्री श्रेणी 2 अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • बांधकाम उत्तर विभाग - स्थापत्य अभियांत्रिकी अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • वित्त विभाग - सहाय्यक लेखाधिकारी अधिकारी अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • वित्त विभाग - कनिष्ठ लेखाधिकारी अधिकारी अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • वित्त विभाग - वरिष्ठ सहाय्यक लेखा अधिकारी अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • वित्त विभाग - कनिष्ठ सहाय्यक लेखा अधिकारी अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • महिला व बाल कल्याण विभाग - सहाय्यक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण प्राथमिक - वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश दौंड  
 • शिक्षण प्राथमिक - वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश बारामती  
 • शिक्षण प्राथमिक - वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश हवेली  
 • शिक्षण प्राथमिक - वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश हवेली  
 • शिक्षण प्राथमिक - वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश पुरंदर  
 • ग्रामपंचातय विभाग - ग्रामसेवक तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी  
 • पशुसंवर्धन विभाग - सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी  
 • पशुसंवर्धन विभाग - व्रणोपचारक तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी  
 • पशुसंवर्धन विभाग - पशुधन पर्यवेक्षक तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी  
 • जि.प.प्राथमिक उर्दु शाळा सुटटया 2016  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर भरती पात्र उमेदवारांची यादी  
 • राष्ट्रीय इंडियन मिलीटरी कॉलेज, डेहराडून प्रवेश  
 • शिक्षण विभाग - वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश इंदापूर  
 • शिक्षण विभाग - वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश आंबेगांव  
 • छोटे पाटबंधारे विभाग - सेवा जेष्ठता यादी  
 • अर्थ विभाग - कनिष्ठ सहाय्यक लेखा पदाची सेवा जेष्ठता यादी  
 • भरती 2015 - परिचर पदाची अंतरिम प्रतिक्षा यादी  
 • भरती 2015 - परिचर पदाची अंतरिम निवड यादी  
 • भरती 2015 - परिचर (क्षीण दृष्टी) पदाची अंतरिम निवड यादी  
 • भरती 2015 - कनिष्ठ सहाय्यक पदाची अंतरिम निवड यादी  
 • भरती 2015 - कनिष्ठ सहाय्यक पदाची अंतरिम प्रतिक्षा यादी  
 • भरती 2015 - वरिष्ठ सहाय्यक पदाची अंतरिम निवड यादी  
 • भरती 2015 - वरिष्ठ सहाय्यक पदाची अंतरिम प्रतिक्षा यादी  
 • भरती 2015 - विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) पदाची अंतरिम निवड यादी  
 • भरती 2015 - विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) पदाची अंतरिम प्रतिक्षा यादी  
 • भरती 2015 - कृषि अधिकारी पदाची अंतरिम निवड यादी  
 • भरती 2015 - कृषि अधिकारी पदाची अंतरिम प्रतिक्षा यादी  
 • भरती 2015 - आरोग्य सेवक महिला (NON PESA) पदाची अंतरिम निवड यादी  
 • भरती 2015 - आरोग्य सेवक महिला (NON PESA) पदाची अंतरिम प्रतिक्षा यादी  
 • भरती 2015 - आरोग्य सेवक महिला (PESA) पदाची अंतरिम निवड यादी  
 • भरती 2015 - आरोग्य सेवक महिला (PESA) पदाची अंतरिम प्रतिक्षा यादी  
 • भरती 2015 - स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक पदाची अंतरिम निवड यादी  
 • भरती 2015 - स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक पदाची अंतरिम प्रतिक्षा यादी  
 • भरती 2015 - औषध निर्माण अधिकारी पदाची अंतरिम निवड यादी  
 • भरती 2015 - औषध निर्माण अधिकारी पदाची अंतरिम प्रतिक्षा यादी  
 • भरती 2015 - कंत्राटी ग्रामसेवक पदाची अंतरिम निवड यादी  
 • भरती 2015 - कंत्राटी ग्रामसेवक पदाची अंतरिम प्रतिक्षा यादी  
 • भरती 2015 - पशूधन पर्यवेक्ष पदाची अंतरिम निवड यादी  
 • भरती 2015 - पशूान पर्यवेक्षक पदाची अंतरिम प्रतिक्षा यादी  
 • भरती 2015 - विस्तार अधिकारी (पंचायत) पदाची अंतरिम निवड यादी  
 • भरती 2015 - विस्तार अधिकारी (पंचायत) पदाची अंतरिम प्रतिक्षा यादी  
 • भरती 2015 - विस्तार अधिकारी (कृषि) पदाची अंतरिम निवड यादी  
 • भरती 2015 - विस्तार अधिकारी (कृषि) पदाची अंतरिम प्रतिक्षा यादी  
 • भरती 2015 - आरोग्य सेवक पुरुष (हंगामी फवारणी) पदाची अंतरिम निवड यादी  
 • भरती 2015 - आरोग्य सेवक पुरुष (हंगामी फवारणी) पदाची अंतरिम प्रतिक्षा यादी  
 • भरती 2015 - आरोग्य सेवक पुरुष (थेट सरळसेवा) पदाची अंतरिम निवड यादी  
 • भरती 2015 - आरोग्य सेवक पुरुष (थेट सरळसेवा) पदाची अंतरिम प्रतिक्षा यादी  
 • शिक्षण विभाग - केंद्र प्रमुख सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग - मुख्यध्यापक सेवा जेष्ठता यादी  
 • अर्थ विभागातील सर्व संवर्गाची सेवा जेष्ठता यादी  
 • कनिष्ठ सहाय्यक तात्पूरर्त जेष्ठता यादी  
 • वरिष्ठ सहाय्यक तात्पूरर्त जेष्ठता यादी  
 • अधिक्षक तात्पूरर्त जेष्ठता यादी  
 • कक्ष अधिकारी तात्पूरर्त जेष्ठता यादी  
 • जि.प.प्राथमिक शाळा सुटटया 2016