Get Adobe Flash player
  • बातम्या 
  • समान्य प्रशासन विभाग - अनुकंपा तत्वावर पात्र कर्मचा-याची निवड यादी परिचर  
  • शिक्षण प्राथ - उपशिक्षक तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी. 
  • शिक्षण विभाग मुख्याध्यापक- तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी. 
  • जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्राणा -करारपध्दतीने सगणक प्रोगगामर पात्र उमेदवाराची यादी 
  • जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन मानधन/करारपध्दतीने रिक्त पदे भरणे जाहिरात  
  • जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन मानधन/करारपध्दतीने रिक्त पदे भरणे अर्ज  
  • शिक्षण प्राथ -पदविधर पदाच्या अंतिम शिक्षक सेवा जेष्ठता यादी -भाषा  
  • शिक्षण प्राथ -पदविधर पदाच्या अंतिम शिक्षक सेवा जेष्ठता यादी - गणित  
  • शिक्षण प्राथ -पदविधर पदाच्या अंतिम शिक्षक सेवा जेष्ठता यादी -इतिहास/भुगोल