Get Adobe Flash player
 • बातम्या 
 • बांधकाम विभाग उत्तर - तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017  
 • आरोग्य विभाग - प्रयोग शाळा पदाची तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017  
 • आरोग्य विभाग - आरोग्य सेवक महिला पदाची तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017  
 • आरोग्य विभाग - आरोग्य सहाय्यक महिला पदाची तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017  
 • आरोग्य विभाग - औषद निर्माण अधिकारी पदाची तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017  
 • आरोग्य विभाग - आरोग्य सेवक पुरष पदाची तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017  
 • छोटे पाटबंधारे विभाग - तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017  
 • पशुसंवर्धन विभाग - तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017  
 • ग्रामपंचायत विभाग - तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017  
 • कृषि विभाग - तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017  
 • महिला व बालकल्याण विभाग - तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017  
 • शिक्षण विभाग - विस्तार अधिकारी शिक्षण पदाची तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017  
 • अर्थ विभाग - तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017  
 • शिक्षण विभाग - सन 2012 पूर्वीची अंतरजिल्हा बदली प्रस्तावाचे नाहरकत प्रमाणपत्र रद्द करणेबाबत  
 • अर्थ विभाग - जेष्ठता यादी 2017  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - गट विमा पुणे जि.प. २४ एप्रिल १९९२  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - गट विमा योजना शा.नि. २६ एप्रिल १९८२  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - गट विमा पडताळणी सुची  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - गट विमा व अर्जीत रजा रोखीकरण परिपत्रक दि. १५ मार्च २०१७  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - रजा रोखीकरण पडताळणी सुची  
 • खाजगी जमीन विक्री प्रस्ताव नमूना  
 • महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत तालुका समन्वय नियक्तीबाबत  
 • कृषि विभाग - जेष्ठता यादी 2017  
 • पंचायत विभाग - सुधारित पेसा परिक्षा वेळापत्रक  
 • पंचायत विभाग - पेसा परिक्षा वेळापत्रक  
 • शिक्षण विभाग - स्थायीत्वाचा लाभ इंदापूर  
 • शिक्षण विभाग - स्थायीत्वाचा लाभ मुळशी  
 • शिक्षण विभाग - स्थायीत्वाचा लाभ बारामती  
 • शिक्षण विभाग - स्थायीत्वाचा लाभ आंबेगांव  
 • शिक्षण विभाग - स्थायीत्वाचा लाभ इंदापूर  
 • शिक्षण विभाग - स्थायीत्वाचा लाभ मावळ  
 • शिक्षण विभाग - स्थायीत्वाचा लाभ आंबेगांव  
 • शिक्षण विभाग - स्थायीत्वाचा लाभ खेड  
 • शिक्षण विभाग - स्थायीत्वाचा लाभ मुळशी  
 • शिक्षण विभाग - स्थायीत्वाचा लाभ दौंड  
 • शिक्षण विभाग - स्थायीत्वाचा लाभ खेड  
 • शिक्षण विभाग - स्थायीत्वाचा लाभ बारामती  
 • शिक्षण विभाग - शाळांची सुट्टयांची यादी.  
 • आरोग्य विभाग - दि. 01/01/2017 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी  
 • जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक कार्यक्रम 2017  
 • कनिष्ठ सहाय्यक व वरिष्ठ सहाय्यक पदाची दि.01/01/2017 रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी  
 • उर्दु शाळा मुख्याध्यापक दि.01/01/2017 रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी  
 • उपशिक्षकांची दि.01/01/2017 रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी  
 • केंद्रप्रमुखांची दि.01/01/2017 रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी  
 • मुख्याध्यापकांची दि.01/01/2017 रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी  
 • उर्दु शाळा उपशिक्षकांची दि.01/01/2017 रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी  
 • बारामती तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षकांचे वरिष्ठ वेतनश्रेणी आदेश.  
 • विस्तार अधिकारी (शिक्षण) श्रेणी-2 व श्रेणी-3 यांची दि.01/01/2017 रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी 
 • महिला बालकल्याण विभाग - सहाय्यक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी दि. 01/01/2017 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी  
 • अर्थ विभाग - दि. 01/01/2017 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी  
 • कृषि अधिकारी संवर्गाची दि. 01/01/2017 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी  
 • विस्तार अधिकारी (कृषि) संवर्गाची दि. 01/01/2017 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी  
 • CSR Activities साठी Web Page Develop करण्यासाठीचे प्रात्यक्षिक दाखविण्याकामी उपस्थित राहण्याबाबत  
 • बांधकाम उत्तर विभाग - अंतरिम जेष्ठता यादी 2017  
 • जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, पुणे ग्रामीण जाहिरात  
 • आरोग्य विभाग - राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत तालुका लेखापाल पदाच्या मुलाखाती करिता पात्र उमेदवारांचा तपशिल  
 • दौंड तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षकांचे वरिष्ठ वेतनश्रेणी आदेश.  
 • जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, गट समन्वयक मुलाखातीसाठी पात्र अर्जदारांची यादी.  
 • जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, गट समन्वयक लेखी परीक्षा पात्र अर्जदारांची यादी.  
 • खेड तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षकांचे वरिष्ठ वेतनश्रेणी आदेश.  
 • शिरुर तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षकांचे वरिष्ठ वेतनश्रेणी आदेश.  
 • RGPSA जिल्हा पेसा समन्वयक कंत्राटी पदाची अंतिम निवड यादी  
 • माहे जाने. ते मे 2017 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणूकीचा कार्यक्रम  
 • आरोग्य विभाग - वैद्यकिय अधिकारी भरती जाहिरात 2016  
 • पंचायत समिती प्रारुप प्रभाग रचना  
 • जिल्हा परिषद प्रारुप प्रभाग रचना  
 • जिल्हा परिषद गटांचे आरक्षण 2017  
 • जिल्हा परिषद गटांचे सोडत आरक्षण कार्यक्रम  
 • ध्वनी प्रदुषण नियंत्रणाकरिता प्राधिकृत केलेल्या पोलीस अधिकारी यांची माहिती.  
 • जि.प.प्राथमिक उर्दु शाळा सुटटया 2016