Get Adobe Flash player
 • बातम्या 
 • समान्य प्रशासन विभाग - कंत्राटी पध्दतीने भरावयाच्या पदांची जाहिरात 
 • समान्य प्रशासन विभाग - राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान 2014 अंतरीम निवड यादी 
 • समान्य प्रशासन विभाग - राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान 2014 गट अभियंता पदाची अंतरीम निवड यादी 
 • समान्य प्रशासन विभाग - राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान 2014 पंचायत अभियंता पदाची अंतरीम निवड यादी 
 • राजीव गाधी पंचायत सशक्तीकरण‍ अभियान - लिपिक/लेखापाल/सहाय्यक इ - कौशल्य चाचणी परिक्षेचा निकाल  
 • राजीव गाधी पंचायत सशक्तीकरण‍ अभियान -पंचायत अभियंता/गट अभियंता कौशल्य चाचणी परिक्षा निकाल 
 • जिल्हा परिषद पुणे भरती 2014 जाहिरात 
 • परिचर पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी  
 • समान्य प्रशासन विभाग - अनुकंपा तत्वावर पात्र कर्मचा-याची निवड यादी परिचर  
 • शिक्षण विभाग स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा शैक्षणिक वर्ष 2015-16 हरकत/सूचना 
 • शिक्षण प्राथ - मुख्यध्यापक अंतिम सेवा जेष्ठता यादी. 
 • शिक्षण प्राथ - केंद्र प्रमुख तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी. 
 • शिक्षण प्राथ - उपशिक्षक तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी. 
 • शिक्षण विभाग मुख्याध्यापक- तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी. 
 • जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्राणा -करारपध्दतीने सगणक प्रोगगामर पात्र उमेदवाराची यादी 
 • जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन मानधन/करारपध्दतीने रिक्त पदे भरणे जाहिरात  
 • जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन मानधन/करारपध्दतीने रिक्त पदे भरणे अर्ज  
 • शिक्षण प्राथ -पदविधर पदाच्या अंतिम शिक्षक सेवा जेष्ठता यादी -भाषा  
 • शिक्षण प्राथ -पदविधर पदाच्या अंतिम शिक्षक सेवा जेष्ठता यादी - गणित  
 • शिक्षण प्राथ -पदविधर पदाच्या अंतिम शिक्षक सेवा जेष्ठता यादी -इतिहास/भुगोल  
 • समाज कल्याण-इ 9 वी 10 मधील अनु.जातीच्या शिष्यवृर्ती  
 • समाज कल्याण-शिष्यवृर्ती योजनांची देयके सादर करणेचा कॅम्प शिबीर  
 • शिक्षण प्राथ -प्रज्ञा शोध निकाल इ 3 री  
 • शिक्षण प्राथ - प्रज्ञा शोध निकाल इ 6 वी