Get Adobe Flash player
 • बातम्या 
 • बांधकाम विभाग उत्तर - स्थापत्य अभियांत्रिकी अंतिम जेष्ठता यादी  
 • बांधकाम विभाग उत्तर - मिस्त्री श्रेणी 1 अंतिम जेष्ठता यादी 
 • बांधकाम विभाग उत्तर - मिस्त्री श्रेणी 2 अंतिम जेष्ठता यादी 
 • शिक्षण विभाग वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश हवेली  
 • शिक्षण विभाग वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश हवेली  
 • शिक्षण विभाग वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश जुन्नर  
 • शिक्षण विभाग वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश जुन्नर  
 • शिक्षण विभाग वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश बारामती  
 • शिक्षण विभाग वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश दौंड  
 • शिक्षण विभाग वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश इंदापुर  
 • शिक्षण विभाग उपशिक्षक/पदवीधर शिक्षक तात्परती सेवा जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग उर्दु उपशिक्षक/पदवीधर शिक्षक तात्परती सेवा जेष्ठता यादी 
 • जिल्हा पाणी व स्वच्छता अभियान - अंतिम निवड यादी  
 • सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण 2011- अंतर्गत प्रारुप यादी  
 • GSDA Dept Advertise  
 • अर्थ विभाग तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी - सहाय्यक लेखाधिकारी  
 • अर्थ विभाग तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी - कनिष्ठ लेखाधिकारी  
 • अर्थ विभाग तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी - वरिष्ठ सहाय्यक लेखा  
 • अर्थ विभाग तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी - कनिष्ठ सहाय्यक लेखा  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक उर्दु प्राथमिक शाळा सुट्यांची यादी  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी - मुख्याध्यापक  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी - केंद्र प्रमुख  
 • शिक्षण विभाग प्राथमिक तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी - विस्तार अधिकारी शिक्षण  
 • शिक्षण प्राथमिक विभाग - वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश खेड  
 • शिक्षण प्राथमिक विभाग - वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश आंबेगांव  
 • शिक्षण प्राथमिक विभाग - वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश शिरुर  
 • पशुसंवर्धन विभाग - ALDO, LSS & Dresser तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता यादी  
 • ग्रामपंचायत विभाग - ग्राम सेवक जेष्ठता यादी  
 • ग्रामपंचायत विभाग - ग्राम विकास अधिकारी जेष्ठता यादी  
 • ग्रामपंचायत विभाग - विस्तार अधिकारी पंचायत जेष्ठता यादी  
 • ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग - Data Entry Operator पात्र उमेदवार यादी  
 • सामान्य प्रशासन - कनिष्ठ सहाय्यक पदाची जेष्ठता यादी  
 • सामान्य प्रशासन - वरिष्ठ सहाय्यक पदाची जेष्ठता यादी  
 • सामान्य प्रशासन - अधिक्षक पदाची जेष्ठता यादी  
 • सामान्य प्रशासन - कक्ष अधिकारी पदाची जेष्ठता यादी  
 • सामान्य प्रशासन - तात्पुरती जेष्ठता यादी  
 • सामान्य प्रशासन - विस्तार अधिकारी सांखख्यिकी पदाची जेष्ठता यादी  
 • बांधकाम विभाग उत्ता, कनिष्ठ अभियंता पदाची अंतरिम जेष्ठता यादी  
 • बांधकाम विभाग उत्ता, स्थापत्य अभियंत्रिकी सहाय्यक पदाची अंतरिम जेष्ठता यादी  
 • बांधकाम विभाग उत्ता, मिस्त्री श्रेणी 1 पदाची अंतरिम जेष्ठता यादी बाबत सुचना  
 • बांधकाम विभाग उत्ता, मिस्त्री श्रेणी 2 पदाची अंतरिम जेष्ठता यादी बाबत सुचना  
 • जि.प.प्राथमिक शाळा सुटटया 2015  
 • जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष - भरती 2014 Result  
 • जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष - भरती 2014  
 • शिक्षण प्राथमिक - आस्थापना बाबींचे चेकलिंस्ट  
 • 10% ग्रामपंचायत नियुक्ती आदेश  
 • सेवा प्रवेशोत्तर परिक्षा - उपलब्ध प्रश्न पत्रिका संच 
 • जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष - भरती 2014 अंतिम यादी  
 • लेखी परिक्षा सुचना - जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष  
 • शिक्षण प्राथमिक विभाग -प्रलंबित वैद्यकिय देयक कॅम्प  
 • जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष - भरती 2014 
 • अस्वच्छ व्यवसायात काम करणाऱ्या पालकांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती  
 • 9वी 10वी मध्ये शिकत असणाऱ्या अनु.जातीच्या विद्यार्थी/विद्यार्थिंनीना शिष्यवृत्ती  
 • जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष - भरती 2014 पात्र/अपात्र यादी 
 • भरती 2014 - ग्रामसेवक पदाची यादी  
 • सर्व शिक्षा अभियान - भरावयाच्या पदांची जाहिरात 
 • सर्व शिक्षा अभियान - answer key 
 • जिल्हा परिषद पुणे भरती 2014 जाहिरात 
 • गट /पंचायत अभियंत -नियुक्ती बाबत  
 • ‍‍ ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग -डाटा ऑपरेटर भरती २०१४ 
 • ‍‍शिक्षण विभाग अंशकालीन निदेशक निकाल – कला शिक्षण निदेशक निकाल 
 • ‍‍ शिक्षण विभाग अंशकालीन निदेशक निकाल – कार्यशिक्षण निदेशक निकाल 
 • ‍‍ शिक्षण विभाग अंशकालीन निदेशक निकाल – शारीरिक शिक्षण व आरोग्य निदेशक निकाल 
 • ‍‍ शिक्षण विभाग - अंशकालीन निदेशकपदाच्या सर्वसाधारण सूचना 
 • कृषि विभाग - 2002-03 ते 2013-14 बायोगॅस सयंत्र लाभधारकांची यादी. 
 • गट /पंचायत अभियंत -नियुक्ती बाबत  
 • शिक्षण प्राथ - केंद्र प्रमुख अंतिम सेवा जेष्ठता यादी. 
 • शिक्षण प्राथ - उपशिक्षक तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी.