Get Adobe Flash player
 • बातम्या 
 • पंचायत विभाग - विस्तार अधिकारी (पंचायत) पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • पंचायत विभाग - ग्राम विकास अधिकारी पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • पंचायत विभाग - ग्रामसेवक पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • सामान्य प्रशास विभाग - अनुकंपा प्रतिक्षासुची 2016-17  
 • सामान्य प्रशास विभाग - सेवा प्रवेशोत्तर परिक्ष पेपर क्र 1 (जुने)  
 • सामान्य प्रशास विभाग - सेवा प्रवेशोत्तर परिक्ष पेपर क्र 2 (जुने)  
 • सामान्य प्रशास विभाग - सेवा प्रवेशोत्तर परिक्ष पेपर क्र 3 (जुने)  
 • सामान्य प्रशास विभाग - वाहन चालक पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018.  
 • सामान्य प्रशास विभाग - परिचर पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018.  
 • बांधकाम उत्तर विभाग - मिस्त्री श्रेणी 2 पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018.  
 • बांधकाम उत्तर विभाग - कनिष्ठ अभियंता पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018.  
 • बांधकाम उत्तर विभाग - स्थापत्य अभियांत्रीकी पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018.  
 • शिक्षण विभाग - प्राथमिक शिक्षक समितीच्या शिक्षण परिषद व राज्य अधिवेशन रजेबाबत  
 • जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा - करार पध्दतीने भरावयाच्या पदांची जाहिरात  
 • जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा - गट समन्वयकाची भरती जाहिरात. 
 • सामान्य प्रशासन विभाग - कनिष्ठ सहाय्यक जेष्ठता यादी 2017 
 • आरोग्य वर्धिनी मुलाखतीस पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी 
 • पशुसंवर्धन विभागाकडील वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे अर्जांचे नमुने 
 • कृषि विभागाकडील वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची माहिती व योजनांचे अर्जांचे नमुने 
 • समाजकल्याण विभागाकडील योजनांसाठीचे वैयक्तिक लाभार्थी / सामुहिक अर्ज नमुने 
 • महिला व बालकल्याण विभागाकडील योजनांसाठीचे लाभार्थी अर्ज नमुने  
 • कृषि विभाग - जि.प. निधी 75% अनुदान योजना DBT कार्यपध्दती  
 • शिक्षण विभाग - न.पा./म.न.पा.कडील गावांबाबत कोर्ट आदेशानुसार Online अर्ज भरणेबाबत.  
 • जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा - प्रोग्रामर व डेटा एंट्री ऑपरेटर 2017  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - विस्तार अधिकारी सांख्यिकी जेष्ठता यादी 2017  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - अधिक्षक जेष्ठता यादी 2017  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - कक्ष अधिकारी जेष्ठता यादी 2017  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - वरिष्ठ सहाय्यक जेष्ठता यादी 2017  
 • ग्रामपंचायत विभाग - ग्राम विकास अधिकारी जेष्ठता यादी 2017  
 • ग्रामपंचायत विभाग - विस्तार अधिकारी जेष्ठता यादी 2017  
 • ग्रामपंचायत विभाग - ग्राम सेवक जेष्ठता यादी 2017  
 • सामान्य प्रशास‍न विभाग - अनुकंपा यादी 2017  
 • सामान्य प्रशास‍न विभाग - परिचर पद अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2017  
 • शिक्षण विभाग - आंबेगांव तालुका वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश  
 • शिक्षण विभाग - इंदापूर तालुका वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश  
 • जिल्हा नियोजन समिती, पुणे निवडणूक कार्यक्रम 2017  
 • ग्रामवंचायत विभाग - ग्रामपंचायत कर्मचारी या पदावरील सेवकांची 01/01/2016 रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी.  
 • शिक्षण विभाग - डी.एङ.सी.ई.टी.2010 मधील पुर्नपडताळणीमध्ये शिक्षण सेवक पदासाठी शिफारस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना पदस्थापना/नियुक्ती देणेबाबत.  
 • शिक्षण विभाग - Online transfer (उपशिक्षक) यादी  
 • जिल्हा नियोजन समिती पुणे प्रारुप मतदार यादी प्रसिध्दी पत्रक  
 • जिल्हा नियोजन समिती पुणे प्रारुप मतदार यादी  
 • शिक्षण विभाग - एक तर्फि अंतरजिल्हा बदली समुपदेशन पदस्थापना देणेबाबत सुचना  
 • शिक्षण विभाग - विस्तार अधिकारी शिक्षण अंतिम जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग - अंतर जिल्हा बदलीने पुणे जिल्हा परिषदेमध्ये बदली झालेल्या शिक्षकांची यादी.  
 • शिक्षण विभाग - बदली पात्र व बदली अधिकार प्राप्त शिक्षक संवर्गाचे यादी (संवर्ग निहाय)  
 • शिक्षण विभाग - शिक्षक संवर्गाचे रिक्त पदे (संवर्ग निहाय)  
 • गट ब मध्ये पदोन्नतीकरिता वर्ग 3 कर्मचाऱ्यांची तात्परती अतिरिक्त जेष्ठता यादी  
 • शिक्षण विभाग - अंतर जिल्हा बदलीने पुणे जिल्हा परिषदेकडून अन्य जिल्हा परिषदेकडे बदली होणाऱ्या शिक्षकांची यादी  
 • आरोग्य विभाग - मेडीकल ऑफिसर भरती प्रतिक्षा यादी  
 • शिक्षण विभाग - उर्दु माध्यम अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2017  
 • शिक्षण विभाग - मुख्यध्यापक अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2017  
 • शिक्षण विभाग - केंद्र प्रमुख अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2017  
 • ग्रामपंचायत कर्मचारी यांची अंतरिम सेवा जेष्ठता यादी 2016  
 • राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी 2017  
 • बांधकाम विभाग उत्तर - सेवा जेष्ठता यादी 2017  
 • बांधकाम विभाग उत्तर - सेवा जेष्ठता यादी 2017  
 • शिक्षण विभाग - वरिष्ठ वेतन श्रेणी आदेश मुळशी 2017  
 • शिक्षण विभाग - तात्‍पुरती वास्तव्य जेष्ठता सेवा जेष्ठता यादी 2017  
 • शिक्षण विभाग - केंद्र प्रमुख अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2017  
 • शिक्षण विभाग - सर्वसाधारण क्षेत्रामध्ये समाविष्ट होणाऱ्या बिगर अदिवासी व अदिवासी शाळांची यादी 2017  
 • पशुसंवर्धन विभाग - पशुधन पर्यवेक्षक पदाची अंतिम सुधारीत सेवा जेष्ठता यादी 2017  
 • शिक्षण विभाग - उपशिक्षक पदाचे स्थायीत्वाचा लाभ आदेश 2017  
 • शिक्षण विभाग - उपशिक्षक पदाचे स्थायीत्वाचा लाभ आदेश 2017  
 • कृषि विभाग - अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2017  
 • पशुसंवर्धन विभाग - अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2017  
 • शिक्षण विभाग - केंद्र प्रमुख पदाची तात्‍पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2017  
 • बांधकाम उत्तर विभाग - तात्‍पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2017  
 • महिला व बालकल्याण विभाग - तात्‍पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2017  
 • पंचायत विभाग - विस्तार अधिकारी पंचायत पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2017  
 • पंचायत विभाग - ग्राम विकास अधिकारी पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2017  
 • पंचायत विभाग - ग्रामसेवक पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2017  
 • शिक्षण विभाग - विस्तार अधिकारी शिक्षण पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2017  
 • शिक्षण विभाग - अवघड क्षेत्रातील शाळांची यादी 2017  
 • मा.पंचायतीराज समिती च्या निर्देशान्वये अनुपालने सादर करताना घ्यावयाच्या काळजीबाबत.  
 • आरोग्य विभाग - भरारी पथक भरती 2017  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017  
 • अर्थ विभाग - अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017  
 • आरोग्य विभाग - आरोग्य पर्यवेक्षक तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017  
 • आरोग्य विभाग - आरोग्य सहाय्यक पुरुष तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017  
 • ऑनलाईन शिष्यवृत्ती योजनेकरिता आधार कार्ड क्र. बँकेशी लिंक करणेबाबत  
 • बांधकाम विभाग उत्तर - तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017  
 • आरोग्य विभाग - प्रयोग शाळा पदाची तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017  
 • आरोग्य विभाग - आरोग्य सेवक महिला पदाची तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017  
 • आरोग्य विभाग - आरोग्य सहाय्यक महिला पदाची तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017  
 • आरोग्य विभाग - औषद निर्माण अधिकारी पदाची तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017  
 • आरोग्य विभाग - आरोग्य सेवक पुरष पदाची तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017  
 • छोटे पाटबंधारे विभाग - तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017  
 • पशुसंवर्धन विभाग - तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017  
 • ग्रामपंचायत विभाग - तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017  
 • कृषि विभाग - तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017  
 • महिला व बालकल्याण विभाग - तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017  
 • शिक्षण विभाग - विस्तार अधिकारी शिक्षण पदाची तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017  
 • अर्थ विभाग - तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी 2017  
 • शिक्षण विभाग - सन 2012 पूर्वीची अंतरजिल्हा बदली प्रस्तावाचे नाहरकत प्रमाणपत्र रद्द करणेबाबत  
 • अर्थ विभाग - जेष्ठता यादी 2017  
 • बदली सर्वसाधारण वेळापत्रक 2017  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - गट विमा पुणे जि.प. २४ एप्रिल १९९२  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - गट विमा योजना शा.नि. २६ एप्रिल १९८२  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - गट विमा पडताळणी सुची  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - गट विमा व अर्जीत रजा रोखीकरण परिपत्रक दि. १५ मार्च २०१७  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - रजा रोखीकरण पडताळणी सुची  
 • खाजगी जमीन विक्री प्रस्ताव नमूना  
 • महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत तालुका समन्वय नियक्तीबाबत  
 • कृषि विभाग - जेष्ठता यादी 2017  
 • शिक्षण विभाग - शाळांची सुट्टयांची यादी.  
 • आरोग्य विभाग - दि. 01/01/2017 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी  
 • जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक कार्यक्रम 2017  
 • कनिष्ठ सहाय्यक व वरिष्ठ सहाय्यक पदाची दि.01/01/2017 रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी  
 • उर्दु शाळा मुख्याध्यापक दि.01/01/2017 रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी  
 • उपशिक्षकांची दि.01/01/2017 रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी  
 • केंद्रप्रमुखांची दि.01/01/2017 रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी  
 • मुख्याध्यापकांची दि.01/01/2017 रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी  
 • उर्दु शाळा उपशिक्षकांची दि.01/01/2017 रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी  
 • बारामती तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षकांचे वरिष्ठ वेतनश्रेणी आदेश.  
 • विस्तार अधिकारी (शिक्षण) श्रेणी-2 व श्रेणी-3 यांची दि.01/01/2017 रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी 
 • महिला बालकल्याण विभाग - सहाय्यक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी दि. 01/01/2017 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी  
 • अर्थ विभाग - दि. 01/01/2017 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी  
 • कृषि अधिकारी संवर्गाची दि. 01/01/2017 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी  
 • विस्तार अधिकारी (कृषि) संवर्गाची दि. 01/01/2017 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी  
 • CSR Activities साठी Web Page Develop करण्यासाठीचे प्रात्यक्षिक दाखविण्याकामी उपस्थित राहण्याबाबत  
 • बांधकाम उत्तर विभाग - अंतरिम जेष्ठता यादी 2017  
 • जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, पुणे ग्रामीण जाहिरात  
 • आरोग्य विभाग - राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत तालुका लेखापाल पदाच्या मुलाखाती करिता पात्र उमेदवारांचा तपशिल  
 • दौंड तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षकांचे वरिष्ठ वेतनश्रेणी आदेश.  
 • जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, गट समन्वयक मुलाखातीसाठी पात्र अर्जदारांची यादी.  
 • जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, गट समन्वयक लेखी परीक्षा पात्र अर्जदारांची यादी.  
 • खेड तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षकांचे वरिष्ठ वेतनश्रेणी आदेश.  
 • शिरुर तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षकांचे वरिष्ठ वेतनश्रेणी आदेश.  
 • RGPSA जिल्हा पेसा समन्वयक कंत्राटी पदाची अंतिम निवड यादी  
 • माहे जाने. ते मे 2017 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणूकीचा कार्यक्रम  
 • आरोग्य विभाग - वैद्यकिय अधिकारी भरती जाहिरात 2016  
 • पंचायत समिती प्रारुप प्रभाग रचना  
 • जिल्हा परिषद प्रारुप प्रभाग रचना  
 • जिल्हा परिषद गटांचे आरक्षण 2017  
 • जिल्हा परिषद गटांचे सोडत आरक्षण कार्यक्रम  
 • ध्वनी प्रदुषण नियंत्रणाकरिता प्राधिकृत केलेल्या पोलीस अधिकारी यांची माहिती.  
 • जि.प.प्राथमिक उर्दु शाळा सुटटया 2016