Get Adobe Flash player
 • बातम्या 
 • पंचायत विभाग - RGPSA अंतर्गत कंत्राटी पद भरती 2017-18 शुध्दीपत्रक  
 • पंचायत विभाग - RGPSA अंतर्गत कंत्राटी पद भरती 2017-18  
 • शिक्षण विभाग - केंद्रप्रमुख पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • शिक्षण विभाग - मुख्यध्यापक पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • छोटे पाटबंधारे विभाग - मुख्य आरेखक/आरेखक/कनिष्ठ आरेखक/अनुरेखक पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • DRDA - गट समन्वयक पात्र यादी  
 • DRDA - गट समन्वयक अपात्र यादी  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - कनिष्ठ सहाय्यक पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - वरिष्ठ सहाय्यक पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - अधिक्षक पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - कक्ष अधिकारी पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • सामान्य प्रशासन विभाग - विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • पंचायत विभाग - विस्तार अधिकारी (पंचायत) पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • पंचायत विभाग - ग्राम विकास अधिकारी पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • पंचायत विभाग - ग्रामसेवक पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018  
 • सामान्य प्रशास विभाग - अनुकंपा प्रतिक्षासुची 2016-17  
 • सामान्य प्रशास विभाग - सेवा प्रवेशोत्तर परिक्ष पेपर क्र 1 (जुने)  
 • सामान्य प्रशास विभाग - सेवा प्रवेशोत्तर परिक्ष पेपर क्र 2 (जुने)  
 • सामान्य प्रशास विभाग - सेवा प्रवेशोत्तर परिक्ष पेपर क्र 3 (जुने)  
 • सामान्य प्रशास विभाग - वाहन चालक पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018.  
 • सामान्य प्रशास विभाग - परिचर पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018.  
 • बांधकाम उत्तर विभाग - मिस्त्री श्रेणी 2 पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018.  
 • बांधकाम उत्तर विभाग - कनिष्ठ अभियंता पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018.  
 • बांधकाम उत्तर विभाग - स्थापत्य अभियांत्रीकी पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2018.  
 • शिक्षण विभाग - प्राथमिक शिक्षक समितीच्या शिक्षण परिषद व राज्य अधिवेशन रजेबाबत  
 • जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा - करार पध्दतीने भरावयाच्या पदांची जाहिरात  
 • जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा - गट समन्वयकाची भरती जाहिरात. 
 • जि.प.प्राथमिक शाळा सुटटया 2018