Get Adobe Flash player
निविदा 
अ.क्र विभागाचे नाव निविदा डाउनलोड लिंक
1 समाज कल्याण
जाहीर निविदा  
2 पाणी स्वच्छता विभाग
शालेय विद्यार्थ्यांसाठी प्रचार प्रसिध्दीसाठी साहित्य निर्मीती  
3 ग्रामपंचायत विभाग
लेखनसामुग्री खरेदी  
4 आरोग्य विभाग
राष्ट्रीय पल्स पोलीओ मोहिम पोस्टर छपाई  
5 आरोग्य विभाग
कोल्ड चेन स्पअर पार्टस खरेदी  
Copyright © 2010 Pune Zilla Parishad. All Rights Reserved.Designed & Developed By Fengate Overseas Pvt. Ltd.