Get Adobe Flash player

मा.जिल्हा परिषद सदस्य यांची नावे, पक्ष, मतदार गट, आरक्षण व दूरध्वनी क्रमांक माहिती

-->
पुणे जिल्हा परिषद, पुणे
मा.जिल्हा परिषद सदस्य यांची नावे, पक्ष, मतदार गट, आरक्षण व दूरध्वनी क्रमांक माहिती.
अ.क्र. तालुका मतदार गटाचा क्रमांक व  नांव जागेचा प्रकार/आरक्षण (राखीव जागा) मा. जि. प. सदस्य नावे, पद  व पत्ता पक्ष दूरध्वनी
क्रमांक
छायाचित्र
जुन्नर १) उदापुर - डिंगोरे सर्वसधारण (महिला) मा.श्रीम. लता विश्वास आमले
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु. पो.  डिंगोरे   ता.   जुन्नर.   जि. पुणे
शिव सेना ९५६१२७४४१७
    २) धोलवड - ओतूर अनुसुचित जमाती महिला) मा.श्रीम.मिरा रामभाऊ खंडागळे
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे
मु. पो.   ओतूर  विजे विहार  ता.जुन्नर  जि. पुणे
शिव सेना ९८६०३५४१५२
    ३) पाडळी - तांबे सर्वसधारण (महिला) मा.श्रीम.सुरेखा कृष्णराव मुंडे
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु. पो. राजूर नं २ ता.  जुन्नर   जि. पुणे
कॉग्रेंस आय ९४२३५३३०८६
    ४) येणेर  - आगर नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) मा.सौ.अशाताई दत्तात्रय बुचके
सदस्य,
जि. प. पुणे  मु.  बुचकेवाडी
पो. पारुंडे  ता.जुन्नर,  जि. पुणे
शिव सेना ९८६९०३७४६७
    ५) पिंपरी पेंढार  -          पिंपळवंडी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग मा.श्रीम. नयना नेताजीदादा डोके
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे
  मु. पो. आळे   ता. जुन्नर  ,  जि. पुणे
शिव सेना ‍ ९६६५५३८८२४
    ६) राजुरी - बेल्हे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) मा.श्रीम.स्नेहल वल्लभ शेळके 
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे
मु. पो. राजुरी ,   ता.जुन्नर जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९९६००७३२४३,९७६६३०३७००
    ७) बोरी बु्‌. -  कांदळी सर्वसाधारण ( खुला ) मा.श्री. ज्ञानेश्व्‍ार रावजी खंडागळे
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे
मु. पो. मांजरवाडी पो रांजणी ता. जुन्नर   जि. पुणे
शिव सेना ९८९०३२२१९१,९६०४७७००१०
    ८) नारायणगाव -वारुळवाडी अन‍ुसुचित जमाती मा.मारुती उर्फ बबन जानकू काळे
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु.पो. वारुळवाडी (ठाकरवाडी)ता.जुन्नर,जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९८९०७९३३२९
आंबेगाव ९) बोरघर -शिनोली सर्वसाधारण (खुला) मा.श्री.सुभाष लिंबाजी मोरमारे
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु. तळेघर. ता.आंबेगाव, जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९४०४४१९४०५
    १०) घोडेगाव - पेठ नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) मा.श्रीम.अलका शिवजी घोडेकर
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे
मु. पो.  घोडेगाव    ता. आंबेगाव   जि. पुणे
शिवसेना ७३५०१६१२८२
    ११) कळंब रांजणी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग मा. श्री. प्रमोद बबन कानडे 
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु.पो. कळंब, ता. आंबेगाव  जि.पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९८२२०७९१७९
    १२) पारगाव तर्फे अवसरी बु्‌ु नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) मा. श्रीमती रेवती प्रशांत वाडेकर
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 


मु.अवसरी बु ता.आंबेगाव,  जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९६८९७८११२३
    १३) मंचर - अवसरी खूर्द सर्वसाधारण मा.श्री.मथाजी पांडुरंग पोखरकर
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे
मु. पो. पिंपळगांव तर्फे महाळुंगे ता.  आंबेगाव जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९५६१४३४३४३
शिरुर १४) कवठे  - टाकळी हाजी सर्वसधारण (खुला) मा.श्री.भाऊसाहेब मार्तंड शिंदे
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे
मु. पो. ‍कान्हूर मेसाई, ता.  शिरुर  जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९९२२८४२९२२
    १५) शिरुर (ग्रामीण ) -  रांजणगाव गणपती सर्वसधारण (खुला) मा.श्री.राहूल बाबुराव पाचर्णे
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे
मु. पो.तरडोबाची वाडी , ता. शिरुर   जि. पुणे
आघाडी ८६२५९१९००९
    १६) पाबळ - केंदुर नागरिकांचा मागास प्रवर्ग मा.श्री.नदकुमार एकनाथ पिंगळे
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे
मु. पो. पाबळ ता.  शिरुर जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९८९०९०३२१३
    १७)तळेगाव ृढमढेरे -सणसवाडी सर्वसाधारण मा.श्री.मंगलदास विठठल बांदल
सभापती,बांधकाम व आरोग्य समिती, जिल्हा परिषद पुणे
मु. पो.शिक्रापूर ता. शिरुर   जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९८५०५०८४२५
    १८) न्हावरा  - रांजणगाव सांडस सर्वसधारण (महिला) मा.श्रीम मनिषा उमेश कोरेकर
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु. पो. न्हावरे. ता. शिरुर. जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९४०३७७५८०४
    १९) वडगाव रासाई - मांडवगण फराटा नागरिकांचा मागास प्रवर्ग मा.श्री. दादासाहेब धारु कोळपे
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु. पो. शिरसगाव ,ता.शिरुर, जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९४२२७३९०६१
खेड २०) नायफड  -वाशेरे सर्वसधारण (महिला) मा.सौ मंगल अरुण चांभारे  

सदस्य,  जिल्हा परिषद पुणे
मु. पो राजगुरुनगर ,  ता. खेड,जि.पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९८२२९६०४३९
    २१) वाडा  - कडुस सर्वसाधारण खुला मा.अशोक शांताराम शेडे
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे
मु. पो. कडूस ता.खेड जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९८९२२५०४६९
    २२) राजगुरुनगर  - रेटवडी सर्वसाधारण  (महिला) मा.डॉ रोहिणी अनिल राक्षे
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु. पो. राजुगरुनगर  ता. खेड ,  जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९६०४३४६४६४
    २३) दावडी - काळुस अनु.जामाती मा.श्री.दादाभाऊ पिला पारधी
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु. जऊळके बु ,पो.पारगाव ता.खेड,जि. पुणे
कॉग्रेस आय ९२२५६८८३६२
    २४) वाकी बु - पाईट अनु.जामाती (महिला) मा.श्रीम सुरेखा ज्ञानेश्वर ठाकर 
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे  
मु. वराळे,पो. आंबेठाण ता. खेड  जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९८५०१६६८२९
    २५) नाणेकरवाडी - चाकण सर्वसाधारण ( खुला ) मा.श्री. किरण वसंतराव मांजरे
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे  
मु.पो. चाकण ता. खेड  जि. पुणे
शिवसेना ९८५०९१७०७७
    २६) कुरळी - मरकळ सर्वसाधारण(खुला) मा.श्री.शाताराम कोंडिबा सोनवणे
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे  
मु.पो.  कुरुळी , ता.खेड,  जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९८२२६८२१२०
मावळ २७)  टाकवे  बु. - वडेश्वर नागरिकांचा मागास प्रवर्ग मा.श्री.अतिश काशिनाथ परदेशी  
सभापती समाज कल्याण समिती, जिल्हा परिषद पुणे 
मु.पो. टाकवे बु ,  ता.मावळ  जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९९६०२०३२९९
    २८) इंदुरी - ऊर्से अनु.जमाती (महिला) मा.श्रीम सविता शिवाजी गावडे
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे  
मु. पो. सुदुंबरे , ता. मावळ  जि. पुणे
भाजपा ९५२७०१८५८४,९९२२७२२९२४
    २९) वडगाव -  खडकाळे सर्वसाधारण (महिला) मा.श्रीम मंगल मोहन भेगडे 
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु. पो. वडगांव   ता. मावळ   जि. पुणे
भाजपा ९७६३२११७१७
    ३०) वरसोली - कुसगांव बु्‌ सर्वसधारण मा.श्री.दत्तात्रय शंकर गुंड
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु. पो. अभिषेक बगला कुसगाव बु ता. मावळ जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९८२२६५५०७७
    ३१) काले  - चांदखेड सर्वसधारण खुला मा.श्री.गुलाब लक्ष्मण वरघडे
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु.पो. आर्डव पो शिवणे ता.  मावळ जि. पुणे
भाजपा ९८२३६८३५९३
मुळशी ३२)आंबवणे - पौड सर्वसाधारण (महिला) मा.श्रीम शिल्पा विनायक ठोबरे
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु.खुबवली पो भादस ता. मुळशी जि.पुणे
शिव सेना ८३९०६१०२७९,९७६५५४५६२६
    ३३) माण - ताथवडे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) मा.श्रीम.स्वाती सुरेश हुलावळे 
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे  
मु. पो.हिंजवडी(लवळेवस्ती)ता.मुळशी, जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९८८१५२६९९९
    ३४) पिरंगुट - कासार  आंबोली सर्वसाधारण  (खुला) मा.श्री.शाताराम बाजीराव इंगवले
,जिल्हा परिषद पुणे , 

मु. पो. भुगांव ता. मुळशी   जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९४२२०२२७२८
हवेली ३५) पेरणे -  वाडेबोल्हाई सर्वसधारण (खुला) मा.श्री. प्रदीप विद्याधर कंद 
अध्यक्ष, जिल्हा परिषद पुणे 
मु. पो. लोणीकंद   ता. हवेली जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९८२२५०००२१
    ३६) उरुळीकांचन - सोरतापवाडी अनु जाती मा.श्री अशोक हरिभाऊ कसबे  
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु. पो. तुपेवस्ती उरळीकांचन
ता. हवेली ,  जि. पुणे
शिव सेना ९२७२४९५२४८
    ३७) थेऊर  - वाघोली नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) मा.श्रीम अर्चना शांताराम कटके
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे
मु. पो. कटकेवस्ती पो वाघोली  ता. हवेली  जि. पुणे
अपक्ष ९८२२५९४३१२ 
    ३८) लोहगाव - देहु नगरीकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) मा.श्रीम रत्न्‍माला ज्ञानेश्वर तळेकर
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे
मु.पो.संतनगर,लोहोगांव,ता. हवेली,जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ७७०८७७४०५
    ३९) केशव नगर -  मांजरी बु अनु जाती मा.श्री.शिवाजी बाबुराव खलसे
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
महादेवनगर, मांजरी बु. , मु. पो. मांजरी फार्म,
ता. हवेली   जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९८९०५७१०१४
    ४०) फुरसंगी १  - कदमवाकवस्ती नागरिकांचा मागास प्रवर्ग मा.श्री बाजीराव विठठल सायकर
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे
मु. पो. सायकरवाडी, पो फुरसुंगी, ता. हवेली,जि. पुणे
शिव सेना ९९२१४३५२५२
    ४१)येवलेवाडी -  धायरी सर्वसाधारण  (खला ) मा.श्री.दशरथ पंढरीनाथ काळभोर
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु. पो. येवलेवाडी ता. हवेली जि. पुणे
शिव सेना ९९२२४०७७३६
    ४२) उत्तमनगर - कोंढवे धावडे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग मा.श्री.शुक्राचार्य हिरामण वांजळे  
उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद पुणे
मु. अहिरे, पो. एनडीए,  ता.  हवेली जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९९८७६८७६४५
    ४३) खानापूर - खेड नागरिकांचा मागास प्रवर्ग मा.श्री नवनाथ रोहिदास पारगे  
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु. पो. डोणजे ता. हवेली जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९८२२४०३६००
    ४४)उरुळी देवाची - लोणी काळभोर सर्वसाधारण (महिला) मा.श्रीम स्वाती अंनता टकले
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु. पो. उंड्री
ता. हवेली , जि. पुणे
शिव सेना ९८८१७८७१६१,९८८१२१४६७४
दौड ४५)बोरीपार्धी - कानगाव सर्वसाधारण (महिला) मा.श्रीम जयश्री ज्ञानेश्वर दिवेकर
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु. पो.  वरवंड ता. दौंड  जि. पुणे
अघाडी ९९७०५५१५२९
    ४६)गोपाळवाडी - लिंगाळी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) मा.श्रीम मनिषा अजिनाथ लव्हे
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु. पो. गोपाळवाडी ता. दौंड  जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९१४५४६०८४९
    ४७) राजेगांव - रावणगांव नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) मा.श्रीम शोभा उत्तम आटोळे
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे  
मु. पो. रावणगाव ता. दौंड ,  जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ७३५०७०४४७२
    ४८) पारगांव - नानगांव अनु. जाती मा. श्री किरण प्रकाश मोरे
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु. पो. पारगाव ता. दौंड,  जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९९७०७०४५५९
    ४९)राहु - खामगाव सर्व सधारण खुला मा.श्री बंडु सदाशिव नवले
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे
मु.पो राहू ता. दौंड , जि. पुणे
अघाडी ९९२३४९२३४७
    ५०)यवत - केडगांव सर्व सधारण महिला मा.श्रीम राणी हर्षल शेळके
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु. पो. वखारी,केडगाव ता. दौंड  जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९९७५५१६८४४
    ५१)पाटस - कुरकुंभ सर्वसाधारण (महिला) मा.श्रीम वैशाली साहेबराव वाबळे
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु.पो.  पाटस   ता. दौंड जि. पुणे
आघाडी ९०११३५४७५६
पुरंदर ५२)  दिवे  - गराडे सर्वसाधारण ( खुला ) मा.श्री. गंगाराम मारुती जगदाळे
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु.पो. गराडे ता. पुरंदर जि. पुणे
मनसे ९८५०८२८०३०
    ५३)  बेलसर -माळशिरस सर्वसाधारण (महिला) मा.श्रीम सारीका सुदामराव इंगळे  
सभापती, कृषी,पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती, जिल्हा परिषद पुणे  
मु. पो. वाळुंज , ता. पुरंदर जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९९२२३२०८७९
    ५४)  भिवडी - वीर सर्व सधारण (महिला) मा.श्रीम मनिषा दिपक काकडे
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु शिंदेवाडी पो पांगारे  
ता. पुरंदर,  जि. पुणे.
कॉग्रेस आय ९०२८८९२४४२
    ५५) कोळविहीरे -  निरा शिवतक्रार सर्वसाधारण खुला मा.श्री विराज धनंजय काकडे
  सदस्य,
जिल्हा परिषद पुणे 
मु. पो. निरा,  ता. पुरंदर  जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९०११७७७७५५
१० वेल्हे ५६) कुरण खु. - धानेप सर्वसाधारण (महिला) मा.सौ वसुधा अमोल नलावडे
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे  
मु. पो. निगडे मोसे ता.  वेल्हा जि. पुणे
कॉग्रेस आय ९४०४३७९२६४,९८६०४६६६५९
    ५७) वेल्हे बु. - मार्गासनी सर्व सधारण (महिला) मा.श्रीम सुषमा नामदेव रेणूसे 
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु.पो मेरावणे ता.  वेल्हा जि. पुणे
कॉग्रेस आय ९८३२०९७४६६
११ भोर ५८) वेळु - नसरापुर सर्वसाधारण  (ख्‌ुला) मा.श्री कुलदिप सुदाम कोंडे 
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु. पो. केळवडे ता. भोर   जि. पुणे
शिव सेना ९८२२७७५५५४
    ५९) भोंगवली - संगमनेर सर्व सधारण (महिला) मा.सौ तृप्ती विक्रम खुटवड  
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु.पो. हातवे बु, ता. भोर,  जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९६२३१७१७१७
    ६०) उत्रोली - रायरी सर्वसाधारण (महिला) मा.सौ वंदना मानसिंग धुमाळ 
सभापती महिला व बालकल्याण समिती , जिल्हा परिषद पुणे  
मु. पो. पसुरे (तळजाईनगर),  ता. भोर , जि.पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९८२२१०६१८७
    ६१)कारी - खानापुर सर्वसाधारण (महिला) मा.सौ गिता आनंदराव आंबवले  
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु.पो. कर्नावड   ता. भोर  जि. पुणे
कॉग्रेस आय ९८२०२५२१०३
१२ बारामती ६२) सुपा - जळगांव सुपे सर्व साधारण (महिला) मा.श्री. मालन शकर चांदगुडे 
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु.दंडवाडी पो सुपा ता. बारामती जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९९२२९७११७१
    ६३) तांदुळवाडी - जळोची सर्व साधारण (महिला) मा.श्रीम लताबाई शिवाजी भोसले
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु. पो. रई   ता. बारामती जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९८२२१७९०००
    ६४) मळद  - माळेगांव बु. सर्वसाधारण  (ख्‌ुला) मा.श्री. जाधवराव विक्रमसिंह लक्ष्मणसिंह 
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु. पो. माळेगांव बु.  ता. बारामती   जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९७६७५५५०००  ९९६०५००८८१
२४४११८८६
    ६५) मोरगांव - पणदरे नगरीकांचा मागास प्रवर्ग मा.श्री भाऊसाहेब शंकरराव करे 
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु. पो पळशी वाडी   ता. बारामती  जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९८५०७५२६०८
    ६६) मुर्टी - वाघळवाडी सर्वसाधारण (महिला) मा.श्रीम सविता सतिशराव काकडे
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे  
मु. पो. निंबुत   ता. बारामती  जि. पुणे
आघाडी ९०२८२८८८४४ ९८६०७८१७७७
    ६७) वडगांव निंबांळकर -  सांगवी अनु.जाती (महिला) मा.श्रीम प्रियंका श्रीपती चव्हाण 
 
मु. पो. को-हाळे ता. बारामती  जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९५५२३१६८५७
    ६८) गुनवडी - निरावागज नगरीकांचा मागास प्रवर्ग मा.श्री विश्वासराव नारायणराव देवकाते 
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु. पो. निरावागज    ता. बारामती   जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९८२२६६६६७७
१३ इंदापूर ६९) पळसदेव - बिजवडी अनु जाती (महिला) मा.श्रीम जयश्री सुनिल कणसे
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु. पो. न्हावी    ता. इंदापूर जि. पुणे
कॉग्रेस आय ९८६०१४५८९९
    ७०) वडापूूरी - काटी सर्व साधारण (महिला) मा.श्रीम त्रतुजा रविद्र पाटील
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु.कांदलगांव पो हिगणगाव ,    ता. इंदापूर    जि. पुणे
कॉग्रेंस आय ९६६५६६१६६६
    ७१) निमगांव केतकी - निमसाखर सर्वसाधारण  (ख्‌ुला) मा.श्री देवराज कोडीबा जाधव
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे
मु. पो. निमगाव केतकी   ता. इंदापूर   जि. पुणे
कॉग्रेंस आय ९८९०५०७४८९
    ७२) वालचंदनगर  -  कळस सर्व साधारण (खुला) मा.श्री.प्रतापराव गणपतराव पाटील
सदस्य, जिल्हा परिषद पुण
मु.पो.कळस ता.इंदापुर जि.पुणे
काँग्रेस राष्ट्रवादी ९४२२३०००६५
    ७३) भिगवण  - शेटफळ गढे अनु जाती (महिला) मा.श्रीम राणी आण्णा आढाव
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु पो तक्रारवाडी ता. इंदापूर  जि. पुणे
कॉग्रेंस आय ९५९५६२६१८२ ९९६०८१७९२३
    ७४) सणसर - लासुर्णे सर्वसधारण (खुला) मा.श्री. घोलप अमरसिंह राजेंद्गकुमार 
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु. घोलपवाडी  पो. उध्दट. ता. इंदापूर  , जि. पुणे
कॉग्रेस राष्ट्रवादी ९९७०८४४४४४
    ७५) बावडा  - लाखेवाडी नगरीकांचा मागास प्रवर्ग मा.श्री श्रीमत पोपट ढोले  
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु पो लाखेवाडी ता. इंदापूर जि. पुणे
कॉग्रेंस आय ९९२२७०३२९९ ७५०७४०४०३३
जुन्नर १२) बेल्हे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग मा.श्रीम.वाघ संगिता अजितदादा
सभापती पचायत समिती जुन्नर
मु पो पिंपळवाडी ता. जुन्नर जि. पुणे
शिव सेना
९४२३०८४४८५
आंबेगाव २५) मचर ना.मा.प्रवर्ग -महिला मा.श्रीम.डोके जयश्री उदय मु पो घोडेगाव ता. आबेगाव जि. पुणे राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९६५७७१८०५१
शिरुर २५) टाकळी हाजी अनुसूचित जाती मा.श्री.कदम सिध्दार्थ गैतम  
सभापती पचायत समिती,शिरुर जिल्हा पुणे 
मु.पो न्हावरा ता.शिरुर जि.पुणे
राष्ट्रवादी काँग्रेस ९४०३७७४०१२
खेड ५१) कुरुळी ना.मा.प्र मा.श्री.शिंदे सुरेश लक्ष्णम 
सभापती पचायत समिती खेड,जिल्हा पुणे 
मु.पो आंबोली ता खेड जि.पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९८२२८१२७७९
मावळ ५८)खडकाळे अनुसुचित जमाती महिला  मा.श्रीम.मंगल दिनेश वाळुंजकर
सभापती पचायत समिती मावळ, जिल्हा पुणे 
मु.पो.जांबवडे सुदूंबरे ता.मावळ जि.पुणे
भाजपा ९८८१९५०२८२
मुळशी ६८) कासार आंबोली सर्वसधारण मा.श्री.महादेव एकनाथ कोंढरे
सभापती पचायत समिती मुळशी, जिल्हा पुणे 
मु.कोंडरे पो.मुठा ता.मुळशी
राट्रवादी कॉग्रेस
९८२३५९३७४९
हवेली ७८) मांजरी बु. ना.मा.प्र(महिला) मा.श्रीम. शितल राजेंद्र गारुडकर
सभापती पचायत समिती हवेली, जिल्हा पुणे 
मु.पो.वाघोली ता.हवेली जि.पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९८२२८७६३२४
दौड ९५) पारगाव सर्वसधारण (महिला) मा.श्रीम.पवार रोहिणी अप्पासाहेब
सभापती पचायत समिती दौड, जिल्हा पुणे 
मु.पो.सोनवडी नानविज ता.दौंड जि.पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९७३०३०४४४४
पुरंदर १०९) कोळविहीरे सर्वसाधारण (महिला) मा.श्रीम.अंजना बापू भोर
सभापती,पचायत समिती पुरंदर जिल्हा पुणे 
मु.पो.कोळविहीरे ता.पुरंदर जि.पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९८२२४२३६९६
१० वेल्हा ११३) वेल्हे बु नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) मा.श्रीम. वाडघरे सविता आकाश
सभापती पचायत समिती वेल्हा, जिल्हा पुणे 
मु.पो.वांगणीवाडी, काळेवाडी ता.वेल्हे जि.पुणे
काँग्रेस ९४२२३२१६३७
११ भोर ११७) भोंगवली सर्वसाधारण - महिला  मा.श्रीम.शेंडगे नंदा सुरेश
सभापती पंचायत समिती भोर, ‍िजल्हा पुणे 
मु.पो.ताभांड, ता. भोर जि.पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९७६६०८४१२८
१२ बारामती १३५)गुनवडी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) मा.श्री. खलाटे करण संभाजीराव
सभापती पचायत समिती बारामती, जिल्हा पुणे 
मु.पो.कांबेश्रेवर ता.बारामती जि.पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस ९९७५२४९०००
१3 इंदापूर १४०) काटी सर्वसधारण मा.श्री. विलास रामचंद्र वाघमोडे
सभापती पचायत समिती इंदापुर, जिल्हा पुणे 
मु.पो.काटे ता.इंदापुर जि.पुणे
कॉग्रेस ९९७५२४९०००