Get Adobe Flash player

मा.जिल्हा परिषद सदस्य यांची नावे, पक्ष, मतदार गट, आरक्षण व दूरध्वनी क्रमांक माहिती

पुणे जिल्हा परिषद, पुणे
मा.जिल्हा परिषद सदस्य यांची नावे, पक्ष, मतदार गट, आरक्षण व दूरध्वनी क्रमांक माहिती.
अ.क्र. तालुका मतदार गटाचा क्रमांक व  नांव जागेचा प्रकार/आरक्षण (राखीव जागा) मा. जि. प. सदस्य नावे, पद  व पत्ता पक्ष दूरध्वनी
क्रमांक
छायाचित्र
1 जुन्नर 1 - पिंपळगावजोगा - डिंगोरे नागरीकांचा मागास प्रवर्ग मा.श्री.आमले अंकुश सखाराम
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
रा. आमले शिवार, डिंगोरे, ता. जुन्नर, जि. पुणे
राष्ट्रवादी काँग्रेस 9860171762
    2 - ओतुर - पिंपरी पेंढार सर्वसाधारण मा.श्री.ढमाले मोहित सुदाम
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे
रा. ओतूर, ता जुन्नर, जि. पुणे
राष्ट्रवादी काँग्रेस 9860226577
    3 - आळे-पिंपळवंडी सर्वसाधारण मा.श्री.लेंडे शरदराव किसन
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
रा.पिंपळवंडी, ता.जुन्नर,जि.पुणे
राष्ट्रवादी काँग्रेस 9860415879
    4 - राजुरी - बेल्हे सर्वसाधारण मा.श्री.पवार पांडुरंग तुकाराम
सदस्य, जि. प. पुणे 
रा.निमगाव सावा ता.जुन्नर जि.पुणे
राष्ट्रवादी काँग्रेस 9922459090
    5 - नारायणगाव - वारुळवाडी सर्वसाधारण स्त्री मा.श्रीमती बुचके आशाताई दत्तात्रय
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे
  रा. बुचकेवाडी, वैष्णवधाम, पो. पारुंडे, ता. जुन्नर, जि. पुणे
शिवसेना ‍ 9869037467
    6 - धालेवाडी तर्फे हवेली - सावरगाव सर्वसाधारण मा.श्री.पारखे गुलाब विठ्ठल 
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे
रा.निमगांव तर्फे महाळुगें, ता.जुन्नर, जि.पुणे
शिवसेना 9594500023
    7 - पाडळी - निरगुडे सर्वसाधारण मा. श्री.लांडे देवराम सखाराम
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे
रा. केवाडी, ता. जुन्नर, जि. पुणे
शिवसेना 9011317272
2 आंबेगाव 8 - आमोंडी-शिनोली नागरीकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री मा.श्रीमती.रुपा जयंत जगदाळे
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु. सुपेधर, पो. डिंबे कॉलनी, ता. आंबेगाव, जि. पुणे
राष्ट्रवादी काँग्रेस 9421009565
    9 - घोडेगाव-पेठ सर्वसाधारण मा.श्री.दरेकर देविदास दत्तात्रय
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु.दरेकरवाडी, पो. घोडेगाव, ता. आंबेगाव, जि. पुणे
शिवसेना 9922851777
    10 - कळंब-चांडोली बु|| सर्वसाधारण स्त्री मा.श्रीमती.भोर तुळसी सचिन
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे
मु.पो.चास, ता. आंबेगाव, जि. पुणे
राष्ट्रवादी काँग्रेस 9604399999
    11 - पारगाव तर्फे अवसरी बु||-अवसरी बु|| सर्वसाधारण मा. श्री.विवेक (बंटी) प्रतापराव वळसे पाटील 
उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद पुणे 
मु. पो. निरगुडसर, ता. आंबेगाव, जि.पुणे
राष्ट्रवादी काँग्रेस 9921311111
    12 - मंचर-अवसरी खुर्द सर्वसाधारण स्त्री मा. श्रीमती.अरुणा दत्तात्रय थोरात
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु.शेवाळवाडी, पो.मंचर, ता. आंबेगाव, जि.पुणे
राष्ट्रवादी काँग्रेस 9561897555
3 शिरुर 13 - टाकळी हाजी - कवठे सर्वसाधारण स्त्री मा. श्रीमती.गावडे सुनिता सोनभाऊ
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे
मु.पो. टाकळीहाजी, ता. शिरुर, जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस 9822443206
    14 - शिरुर ग्रामीण - न्हावरा सर्वसाधारण मा. श्री.जगदाळे राजेंद्र रणजित
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे
जाधववस्ती, कारेगांव रोड, करडे, ता. शिरुर, जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस 9851659292
    15 - कारेगाव - रांजणगाव गणपती सर्वसाधारण स्त्री मा.श्रीमती.पाचुंदकर स्वाती दत्तात्रय
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे
गावठाण, रांजणगाव गणपती, ता. शिरुर, जि.पुणे
राष्ट्रवादी काँग्रेस 9923889999
    16 - पाबळ - केंद्रुर सर्वसाधारण स्त्री मा.श्रीमती.बगाटे सविता एकनाथ
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे
मु.पो.पाबळ, (पिंपळवाडी) ता. शिरुर, जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस 9763382121
    17 - शिक्रापुर - सणसवाडी नागरीकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री मा.श्रीमती.मांढरे कुसुम धैर्यशील
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे
मु. पो. 494 ई, मुख्यपेठ, मोतीचौक, शिक्रापूर गावठाण, ता. शिरुर, जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस 9960113113
    18 - रांजणगाव सांडस-तळेगाव ढमढेरे सर्वसाधारण स्त्री मा.श्रीमती.बांदल रेखा मंगलदास
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु.पो. शिक्रापूर, ता. शिरुर, जि. पुणे
लोकशाही क्रांती आघाडी 9850501162
    19 - वडगाव रासाई - मांडवगण फराटा सर्वसाधारण स्त्री मा. श्रीमती.पवार सुजाता अशोकराव
सभापती
कृषी,पशुसवरधन व दुग्धशाळा समिती
मु.पो. वडगाव रासाई, ता. शिरुर, जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस 9552977999
खेड 20 - नायफड-वाशेरे सर्वसाधारण मा.श्री.देशमुख अतुल महादेव  

सदस्य,  जिल्हा परिषद पुणे
मु.देशमुखवाडी, पो.शिवे, ता.खेड,जि.पुणे पिन 410501
भारतीय जनता पार्टी 9850725221
    21 - वाडा-कडूस नागरीकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री मा. श्रीमती.घनवट तनुजा संदिप
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे
रा.मिरजेवाडी, ता.खेड, जि.पुणे पिन 410513
शिवसेना 9604969696
    22 - साडभोरवाडी-काळूस नागरीकांचा मागास प्रवर्ग मा.श्री.काळे बाबाजी रामचंद्र
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
रा.पाडळी, पो.काळेचीवाडी, ता.खेड, जि.पुणे पिन 410505
शिवसेना 9011235549
    23 - रेटवडी-पिंपळगाव तर्फे खेड नागरीकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री मा. श्रीमती.पानसरे निर्मला सुखदेव
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
रा.पो.बहुळ, ता. खेड, जि.पुणे पिन 410501
राष्ट्रवादी काँग्रेस 9623051717
    24 - चऱ्होली खुर्द-कुरुळी अनुसूचित जमाती स्त्री मा. श्रीमती.काळे दिपाली केशव  
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे  
रा घर नंबर 1423, च-होली खु. ता.खेड, जि.पुणे पिन 412105
राष्ट्रवादी कॉग्रेस 7058481726
    25 - नाणेकरवाडी-महाळुंगे अनुसूचित जमाती मा. श्रीमती.कड रुपाली श्रीकांत
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे  
रा.नाणेकरवाडी, ता.खेड, जि. पुणे 410501
शिवसेना 8087952323
    26 - पिंपरी बु.-पाईट नागरीकांचा मागास प्रवर्ग मा. श्री.बुटे शरद आनंदराव
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे  
रा.वराळे, पोस्ट आंबेठाण, ता.खेड, जि.पुणे पिन 410501
भारतीय जनता पार्टी 9850031307
मावळ 27 - टाकवे बु. वडेश्वर सर्वसाधारण स्त्री मा.श्रीमती.कदम शोभा सुदाम  
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
रा. कदमवाडी, पो.आंबळे, ता.मावळ, जि.पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस 7040851940
    28 - इंदूरी-सोमाटणे सर्वसाधारण मा. श्री.मराठे नितीन आण्णासाहेब
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे  
मु.पो.वराळे, ता.मावळ, जि.पुणे
भारतीय जनता पार्टी 9881058558
    29 - वडगाव-खडकाळा सर्वसाधारण मा.श्री.वायकर बाबुराव आबाजी  
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
रा. मातोश्री निवास, पंचमुखी मारुती मंदिराजवळ, वडगांव मावळ, जि. पुणे
अपक्ष 8975287446
    30 - वाकसाई-कुसगाव बु. अनुसूचित जमाती स्त्री मा.श्रीमती.काशिकर कुसूम ज्ञानेश्वर
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
रा.करंडोली, ता.मावळ, जि.पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस 8805878192
    31 - महागाव-चांदखेड अनुसूचित जमाती स्त्री मा.श्रीमती.धानिवले अलका गणेश
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु.घेरेवाडी,लोहगड,ता.मावळ, जि.पुणे
भारतीय जनता पार्टी 9923495806
मुळशी 32 - पौड-कासारअंबोली अनुसूचित जमाती मा.श्री.काटकर सागर किसन
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु.कासार अंबोली पो.अंबडवेट, ता.मुळशी,जि.पुणे
शिव सेना 9923933808
    33 - माण - हिंजवडी सर्वसाधारण मा. श्री.मांडेकर शंकर हिरामण  
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे  
मु.चांदे, पो.लवळे, ता.मुळशी,जि.पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस 9822338287
    34 - बावधन - पिरंगुट अनुसूचित जाती स्त्री मा.श्रीमती.कांबळे अंजली ज्ञानोबा
सदस्य,जिल्हा परिषद पुणे , 

मु.पो.कासारअंबोली, ता.मुळशी, जि.पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस 9764603746
हवेली 35 - देहू-लोहगाव अनुसूचित जाती मा.श्रीमती.जंगम मंगल नितीन  
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
स.नं. 66, अवधूत बिल्डींग, पहारेवस्ती, लोहगांव, जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस 8087330229
    36 - वाघोली - आव्हाळवाडी सर्वसाधारण मा. श्री.कटके ज्ञानेश्वर पंढरीनाथ  
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु.पो.वाघोली, ता.हवेली, जि.पुणे
शिव सेना 9923061451
    37 - पेरणे-वाडेबोल्हाई सर्वसाधारण स्त्री मा.श्रीमती.कल्पना सुभाष जगताप
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे
मु.पो. आष्टापूर, ता. हवेली, जि.पुणे
राष्ट्रवादी काँग्रेस 9423570919 
    38 - उरुळीकांचन-सोरतापवाडी नागरीकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री श्रीमती.कांचन किर्ती अमित
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे
उरुळीकांचन, ता. हवेली, जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस 9822868282
    39 - थेऊर-लोणीकाळभोर अनुसूचित जाती स्त्री मा. श्रीमती.सुनंदा रघुनाथ शेलार
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु.पो.लोणीकाळभोर ता.हवेली,जि.पुणे
अपक्ष 9689695656
    40 - फुरसुंगी-कदमवाकवस्ती सर्वसाधारण स्त्री मा.श्रीमती.कामठे अर्चना प्रविण
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे
चंद्रलोक, कामठेमळा, फुरसुंगी ता.हवेली जि.पुणे
राष्ट्रवादी काँग्रेस 9890105599
    41 - मांजरी बु.-शेवाळवाडी नागरीकांचा मागास प्रवर्ग मा. श्री.घुले दिलीप परशुराम
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
वेताळवाडी, प्राथमिक शाळेजवळ, मांजरी बु ता.हवेली जि.पुणे
राष्ट्रवादी काँग्रेस 9822077733
    42 - केशवनगर-साडेसतरानळी नागरीकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री मा.श्रीमती.वंदना महादेव (डॉ.दादा) कोद्रे  
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे
स.न. 41, केशवनगर, मुंढवा ता.हवेली जि.पुणे
भारतीय जनता पार्टी 9604556122
    43 - उरुळीदेवाची-वडकी अनुसूचित जाती स्त्री मा. श्रीमती.चौरे सुरेखा शैलेंद्र  
सभापती,
समाज कल्याण समिती, जिल्हा परिषद पुणे 
सिध्दार्थनगर, वडकी, ता. हवेली जि.पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस 9763839097
    44 - आंबेगाव बु.-न-हे नागरीकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री मा. श्रीमती.जयश्री सत्यवान भुमकर
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
स.न. 2/2,केशन रुक्मीणी निवास, नऱ्हेगाव, ता. हवेली, जि. पुणे
भारतीय जनता पार्टी 9881440166
    45 - धायरी - नांदेड नागरीकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री मा.श्रीमती.जयश्री बाबासाहेब पोकळे
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
स.न. 11, कुंभार चावडी, मु. पो. धायरी, ता.हवेली जि. पुणे
भारतीय जनता पार्टी 9850472515
    46 - शिवणे-कोंढवेधावडे सर्वसाधारण स्त्री मा.श्रीमती.अनिता तुकाराम इंगळे
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु.पो. शिवणे, इंगळे कॉलनी, ता. हवेली जि.पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस 9623249696
    47 - मांगडेवाडी - डोणजे सर्वसाधारण स्त्री मा.श्रीमती.पारगे पुजा नवनाथ
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे  
अमृतनिवास, सिंहगड रोड, डोणजे, ता. हवेली, जि. पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस 9822551843
8 दौंड 48 - राहू-खामगाव सर्वसाधारण स्त्री मा. श्रीमती.दळवी पुनम नानासाहेब
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु.पो.खामगांव, ता.दौंड, जि.पुणे
रा.स.प. 9822847372
    49 - पारगाव-केडगाव सर्वसाधारण स्त्री मा.श्रीमती.शेळके राणी हर्षल
सभापती,
महिला व बालकल्याण समिती, जिल्हा परिषद पुणे
मु.वाखारी,पो.केडगांव,ता.दौंड,जि.पुणे
राष्ट्रवादी काँग्रेस 9975516844
    50 - बोरीपार्धी-कानगाव अनुसूचित जाती मा.श्री.सातपुते लक्ष्मण बाळकृष्ण
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु.पो.वरवंड, ता.दौंड, जि.पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस 9730319272
    51 - लिंगाळी-मलठण सर्वसाधारण मा. श्री.जगदाळे विरधवल कृष्णराव
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु.पो.लिंगाळी, ता.दौंड, जि.पुणे
राष्ट्रवादी काँग्रेस 9270041415
पुरंदर 52 - खडकी-पाटस अनुसूचित जाती स्त्री मा. श्रीमती.पानसरे सारीका राजेंद्र
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु.पो.पाटस, ता.दौंड, जि. पुणे
राष्ट्रवादी काँग्रेस 9730865757
    53 - भांडगाव-यवत अनुसूचित जाती मा. श्री.कदम गणेश भिकू  
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे  
मु.पो.कदमवस्ती यवत,ता.दौंड,जि.पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस 9527185320
9 पुरंदर 54 - गराडे-दिवे नागरीकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री मा.श्रीमती.झेंडे ज्योती राजाराम
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
(चिंचावले), ता. पुरंदर, जि. पुण
शिवसेना 9822603750
    55 - माळशिरस-बेलसर नागरीकांचा मागास प्रवर्ग मा.श्री.झुरंगे दत्तात्रय मारुती
  सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मुंजवडी, पो. खळद, ता. पुरंदर, जि. पुणे
काँग्रेस (आय) 9011054444
    56 - भिवडी- वीर नागरीकांचा मागास प्रवर्ग मा.श्री.दिलीप आबा यादव
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे  
यादववाडी,पो.हरगुडे, ता.पुरंदर, जि. पुणे
शिवसेना 9422005958
    57 - कोळविहीरे - निरा शिवतक्रार नागरीकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री मा.श्रीमती.पवार शालिनी शिवाजी
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
वाल्हे, ता.पुरंदर, जि. पुणे
शिवसेना 9821124717
10 वेल्हे 58 - कुरण खु-विझर सर्वसाधारण मा.श्री.नलावडे अमोल उल्हास  
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु. पो. निगडेभोसे, ता. वेल्हे, जि. पुणे
काँग्रेस (आय) 9860466659
    59 - मार्गासनी-वेल्हे बु सर्वसाधारण मा. श्री.धरपाळे दिनकर सोनबा  
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु. पो. वेल्हे, ता. वेल्हे, जि. पुणे
काँग्रेस (आय) 9595666637
11 भोर 60 - वेळू - भोंगवली सर्वसाधारण स्त्री मा. श्रीमती.कोंडे शलाका कुलदीप  
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे  
मु.पो.केळवडे, ता.भोर, जि.पुणे
शिवसेना 9552912413
    61 - नसरापुर - भोलावडे नागरीकांचा मागास प्रवर्ग मा. श्री.आवाळे विठ्ठल दिनकर
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु. गणेशनगर पो. भोलावडे ता. भोर,जि. पुणे
काँग्रेस (आय) 9822351355
    62 - कारी - उत्रौली सर्वसाधारण मा. श्री.शिवतरे रणजित शिवाजीराव  
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु.पो. उत्रौली ता. भोर जिल्हा पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस 9822829782
12 बारामती 63 - सुपा - मेडद सर्वसाधारण मा.श्री.खैरे भरत मल्हारी
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
खंडूखैरेवाडी, भोंडवेवाडी, ता. बारामती जि.पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस 9730925454
    64 - शिर्सुफळ - गुणवडी सर्वसाधारण मा. श्री.पवार रोहित राजेंद्र  
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
601, सुभद्राबाग, पिंपळी, ता. बारामती जि.पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस 9822822111
    65 - माळेगांव बु- पणदरे सर्वसाधारण स्त्री मा. श्रीमती.तावरे रोहिणी रविराज 
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
माळेगाव, ता. बारामती जि.पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस 9822901800
    66 - वडगांव निं. - मोरगांव नागरीकांचा मागास प्रवर्ग मा. श्री.देवकाते विश्वासराव नारायण
अध्यक्ष, जिल्हा परिषद पुणे  
निरावागज, ता. बारामती जि.पुणे
राष्ट्रवादी काँग्रेस 9822666677
    67 - करंजेपुल - निंबुत सर्वसाधारण मा. श्री.काकडे प्रमोद भगवानराव  
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
करंजे, ता. बारामती जि.पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस 9890866996
    68 - सांगवी - डोर्लेवाडी सर्वसाधारण स्त्री मा. श्रीमती.तावरे मिनाक्षी किरण
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
सांगवी ता. बारामती जि.पुणे
राष्ट्रवादी कॉग्रेस 9422228344
१३ इंदापूर 69 - भिगवण - शेटफ़ळगढे नागरीकांचा मागास प्रवर्ग मा.श्री.बंडगर हनुमंत कल्याणराव
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु.पो.मदनवाडी,ता.इंदापूर,जि.पुणे पिन 413130
राष्ट्रवादी काँग्रेस 9890190233
    70 - पळसदेव - बिजवडी सर्वसाधारण मा. श्री.माने प्रविणकुमार दशरथ
सभापती,
बांधकाम व आरोग्य समिती, जिल्हा परिषद पुणे 
मु. पो. रुई, ता. इंदापूर, जि. पुणे पिन 413132
राष्ट्रवादी काँग्रेस 9923000002
    71 - वडापूरी - काटी सर्वसाधारण मा.श्री.तांबिले अभिजित राजेंद्र
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे
मु.पो.हिंगणगाव,ता.इंदापूर,जि.पुणे पिन 413106
राष्ट्रवादी काँग्रेस 9764665555
    72 - निमगांव केतकी - निमसाखर सर्वसाधारण स्त्री मा. श्रीमती.दुधाळ भारती मोहन
सदस्य, जिल्हा परिषद पुण
मु. पो. शेळगांव, ता. इंदापूर, जि. पुणे पिन 413114
काँग्रेस (आय) 9422567851
    73 - कळस - वालचंदनगर सर्वसाधारण स्त्री मा. श्रीमती.पाटील वैशाली प्रतापराव
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु.पो. कळस, ता. इंदापूर जि. पुणे पिन 413105
राष्ट्रवादी काँग्रेस 9422300065
    74 - सणसर - लासुर्णे नागरीकांचा मागास प्रवर्ग मा. श्री.भोसले सागर मल्हारी  
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु.पो. लासुर्णे, ता. इंदापूर, जि. पुणे पिन 413114
काँग्रेस (आय) 9595544141
    75 - बावडा - लाखेवाडी सर्वसाधारण स्त्री मा. श्रीमती.पाटील रत्नप्रभा शहाजीराव  
सदस्य, जिल्हा परिषद पुणे 
मु.पो.बावडा ता.इंदापूर जि.पुणे 413103
काँग्रेस (आय) 02111-275701