Get Adobe Flash player१. महाराष्ट्र
२.  पुणे
३. १५,६६४  चौ.कि .मी 
४. १३
५. १४०७ 
६.  
  ऐकून लोकसंख्या ३०,३१,७१८
  १५,५७,४६३(५ १ . ३७%) 
  १४,७४,२५५ (४८.६३%)
  २,४३,६९०(८.०४%)
  २,०३,८३८(६.७२%)
७.  
  ८०.४५ %
  ७ ७.११ %
  ७१.००  %
८. १,८७८
  ६,२५,४२३
  १,२२,१३२(१९.५३)
  ३,७२५
  ४,३६७ 
९. ९६ 
  ५३९ 
१०.  (ऐकून २१७)
  ९० 
  १२७ 

पुणे जिल्हयातील मा.खासदार

अ.क्र नांवे पत्ता
मा.खा.सुप्रिया सुळे, लोकसभा सदस्य, बारामती लो.स.म १४२, आमराई, बारामती, जिल्हा पुणे
मा.खा.श्री.अनिल शिरोळे, लोकसभा सदस्य, पुणे लो.स.म शिवाजी नगर , पुणे
मा.खा.श्री.शिवजीराव आढळराव पाटील, लोकसभा सदस्य, शिरुर लो.स.म मु.पो.लांडेवाडी, (चिंचोली) ता.आबेगाव, जिल्हा पुणे
मा.खा.श्री श्रीरंग चंदू बारणे, लोकसभा सदस्य, मावळ लो.स.म पुणे

पुणे जिल्हयातील मा.आमदार

अ.क्र नांवे पत्ता
मा.श्री.अजित अनंतराव पवार, विधानसभा सदस्य,२०१ बारामती विधानसभा मतदार संघ मु.पो.काटेवाडी ता.बारामती जि.पुणे.
मा.श्री.दिलीप दत्तात्रय वळसेपाटील, ११६, आंबेगाव विधानसभा मतदार संघ - मु.पो.निरगुडसर ता.आंबेगाव. जि.पुणे.
मा.श्री.दत्तात्रय विठोबा भरणे,विधानसभा सदस्य,२०० इंदापुर विधानसभा मतदारसंघ मु.भरणेवाडी पो.अंथुर्णे ता.इंदापूर.जि.पुणे
मा.श्री.लक्ष्मण जगताप, विधानसभा सदस्य, २०५,चिचवड विधानसभा मतदारसंघ जगताप पाटील कॉम्प्लेक्स शिवाजी चौक, पिंपळे गुरव पुणे 37
मा.श्री.गिरीष बापट,विधानसभा सदस्य, २१५,कसबा पेठ विधानसभा मतदारसंघ 144,कसबा पेठ,कसबा गणपतीसमोर पुणे 48
मा.श्री.भिमराव (आण्णा) तापकीर,विधानसभा सदस्य,२११ खडकवासला विधानसभा मतदार संघ मातृकृपा निवास,स.नं.37/1 फाईव्ह स्टार सोसायटी,धनकवडी पुणे 43
मा.श्रीमती माधुरी सतिश मिसाळ,विधानसभा सदस्य,२१२ पर्वती विधानसभा मतदार संघ रम्यनगरी डी-6 बिबवेवाडी पुणे 37
मा.श्री.विजय शिवतारे,विधानसभा सदस्य, २०२ पुरदर विधानसभा मतदारसंघ मु.यादववाडी, पो.हरगुडे, ता.पुरंदर, जिल्हा पुणे
मा.श्री.सुरेश नामदेव गोरे,विधानसभा सदस्य ,१९७ खेड आळदी विधानसभा मतदारसंघ मु.पो.चाकण ता.खेड जि.पुणे
१० मा.श्री.गौतम सुखदेव चाबुकस्वार,विधान सभा सदस्य, २०६ पिंपर विधानसभा मतदारसंघ अश्वत्थ बंगला,स.नं.11 प्लॉट नं 3 मृणाल लॉन शेजारी पुणे 17
११ मा.श्री.महेश किसन लांडगे, विधानसभा सदस्य, २०७ भ्रोसरी विधानसभा मतदारसंघ शितलबाग कॉम्प्लेक्स, भोसरी पुणे ३९
१२ मा.श्री.संजय (बाळा)विश्वनाथ भेगडे, विधानसभा सदस्य, २०४ मावळ विधानसभा मतदारसंघ बालाजी चेंबर्स,तळेगाव - चाकण रोड तळेगाव दाभाडे ता.मावळ जि.पुणे
१३ मा.श्री.राहूल कुल, विधानसभा सदस्य, १९९ दौंड विधानसभा मतदारसंघ. मु.पो.राहू ता.दौंड जि.पुणे
१४ मा.श्री.बाबुराव पाचर्णे, विधानसभा सदस्य,१९८ शिरुर विधानसभा मतदारसंघ मु.पो.तरडोबाची वाडी ता.शिरुर जि.पुणे
१५ मा.श्री.शरद सोनावणे , विधानसभा सदस्य,१९५ जुन्नर, विधानसभा मतदारसंघ मु.पो.पिंपळवंडी ता.जुन्नर जि.पुणे
१६ मा.श्री.संग्राम अनंतराव थोपटे, विधानसभा सदस्य, २०३ भेार, विधानसभा मतदारसंघ शिवप्रेरणा,पंढरपुर -महाड रोड, ता.भोर
१७ मा.श्रीमती मेघा कुलकर्णी,विधानसभा सदस्य,२१० कोथरुड विधानसभा मतदारसंघ प्लॉट नं.35 नंदनवन अपार्टमेंट लेन नं.8 डहाणूकर कॉलनी कोथरुड पुणे 38
१८ मा.श्री.विजय काळे, विधानसभा सदस्य, २०९ शिवाजी नगर, विधानसभा मतदारसंघ प्लॉट नं.4 रघुवंश अपार्टमेंट कॅनाल रोड शिवाजीनगर, पुणे 05
१९ मा.श्री.दिलीप कांबळे, विधानसभा सदस्य,पुणे कॅन्टोन्मेंट,अ.जा, २१४, विधानसभा मतदारसंघ 54 एच बी 855 लोहीयानगर गंजपेठ पुणे 42.
२० मा.श्री.जगदीश मुळीक, विधानसभा सदस्य,२०८ वडगावशेरी विधानसभा मतदारसंघ स.नं.13 ब त्रिंबकेश्वर सोसायटी जवळ वडगाव शेरी पुणे 14
२१ मा.श्री.योगेश टिळेकर, विधानसभा सदस्य, २१३ हडपसर विधानसभा मतदारसंघ श्रध्दा निवास शिवाजी चौक कोंढवा पुणे 48
२२ मा.श्रीमती निलम दिवाकर गोऱ्हे , विधान परिषद सदस्य घर क्रमांक 1105/1 सिल्हवर रॉक्स, हरे कृष्ण मंदीर पथ,मॉडेल कॉलनी, शिवाजीनगर पुणे 16
२३ मा.श्रीमती दिप्ती चवधरी, विधानपरिषद सदस्य 102,वसंत वैभव,मॉडेल कॉलनी,लकाकी रोड,शिवाजीनगर पुणे 16
२४ मा.श्री.शरद नामदेव रणपीसे, विधानपरिषद सदस्य सी/2, वृंदावन पार्क,नारंगी बाग राड,बोट क्लब एरिया पुणे 01
२५ मा.ॲड.जयदेव गायकवाड, विधानपरिषद सदस्य अ-3/402 कुमार पिनॅकल,ताडीवाल रोड पुणे
२५ मा.श्री.अनिल भोसले, विधानपरिषद सदस्य 94 अ,संगीता स्मृती नरवीर तानाजीवाडी शिवाजीनगर, पुणे 05